Sign in

“Tell me and I’ll forget. Show me and I may remember. Involve me and I learn.” -Benjamin Franklin

What is SwiftUI that everyone is talking about? What are its advantages and disadvantages? Let’s take a brief look.


Herkesin bahsettiği bu SwiftUI nedir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir?


  1. We open the XCode application and select the blue box below. With this option, the application creates a project for you.


  1. XCode uygulamasını açıp aşağıdaki mavi kutucuğu seçiyoruz. Bu seçenek ile uygulama sizin için bir proje oluşturur.


  1. Ana Bilgisayar (Mainframe) İşletim Sistemleri


  • İşlemcileri (processors) bilgisayarlarımızın beyni olarak düşünebiliriz.
  • Bilgisayar programı, belirli bir amaç için yazılmış komutlar(instructions) bütünüdür. Yazılan programların çalışması için, bilgisayarımızdaki işlemci tarafından komutlarının tek tek çalıştırılması gerekir. İşlemci bu komutları üç adımdan oluşan bir döngü içerisinde çalıştırır.Hatice Nur Okur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store